Duomenų tvarkymo politika

UAB „SPORTO KLUBŲ SISTEMA“ PRIVATUMO POLITIKA

Šios politikos tikslas reglamentuoti sporto klubo „FitLife“ klientų asmens duomenų
rinkimą, saugojimą, naudojimą ir kitokį tvarkymą bendrovėje UAB „Sporto klubų
sistema“. UAB „Sporto klubų sistema“ yra duomenų valdytojas (toliau – Duomenų
valdytojas arba UAB „Sporto klubų sistema“) – juridinio asmens kodas 300029421,
buveinės adresas Mindaugo g. 14B, Vilnius 03225, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai
asmens duomenų klausimais: el. paštas info@fitlife.lt; tel. Nr. 2644436
Privatumo politikoje aprašyta, kaip ir kokiais tikslais UAB „Sporto klubų sistema“
tvarko klientų asmens duomenis, kuriuos pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis
arba lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje.
UAB „Sporto klubų sistema“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos
Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau –
Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

I. Kas yra laikoma asmens duomenimis?
Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su
Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta
pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su
asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą,
redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą,
archyvavimą ir kt.).
Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, naudojasi,
naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis sporto klubo „FitLife“ paslaugomis, lankosi
interneto tinklalapyje, sporto klube „FitLife“, arba yra kaip nors kitaip susijęs su UAB
„Sporto klubų sistema“ teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientas).
UAB „Sporto klubų sistema“ paprastai tvarko šiuos asmens duomenis: Kliento vardą,
pavardę, gimimo datą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, asmens atvaizdą,
tačiau taip pat gali apimti informaciją apie klientų sveikatą, pomėgius ir domėjimosi
sritis. Pažymime, jog informacija apie sveikatą priskiriama specialioms asmens
duomenų kategorijoms, kurioms taikomi aukštesnio lygio apsaugos reikalavimai,
atsižvelgiant į jautrų šios informacijos pobūdį.

II. Kokiems tikslams ir kokius asmens duomenis tvarko UAB „Sporto
klubų sistema“?
1. Paslaugų sutarties sudarymas ir vykdymas.
Tam, kad galėtume su Klientu sudaryti ir vykdyti sporto klubo „FitLife“ paslaugų
tiekimo sutartį, UAB „Sporto klubų sistema“ renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:
 Vardas, pavardė,
 Gimimo data,
 Adresas, telefono numeris, el. paštas,
 Banko sąskaitos numeris, tuo atveju kai atsiskaitymai už paslaugas daromi
pavedimu.
Mes tvarkome šiuos asmens duomenis paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo
tikslais. Tai apima ir mokėtojo asmens tapatybės patvirtinimą, ir apmokėjimo už
paslaugas užtikrinimą. Šie asmens duomenys yra būtini sutarties sudarymui ir
vykdymui, todėl Klientui atsisakius nurodyti šiuos asmens duomenis UAB „Sporto
klubų sistema“ negalės teikti sporto klubo „FitLife“ paslaugų. Šie asmens duomenys
saugomi Kliento ir UAB „Sporto klubų sistema“ sudarytos paslaugų sutarties
galiojimo laikotarpiu.
2. Rinkodara.
Tiesioginės rinkodaros tikslais UAB „Sporto klubų sistema“ tvarko šiuos asmens
duomenis:
 Telefono numeris,
 Elektroninio pašto adresas.
Mes tvarkome šiuos asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – siekdami Jus
informuoti apie akcijas, nuolaidas, naujas treniruočių programas bei kitus aktualius
pasiūlymus. Šiuos asmens duomenis mes tvarkome remiantis Jūsų sutikimu. Jūsų
elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami iki to momento, kai Jūs
atšaukiate savo sutikimą dėl reklaminės informacijos gavimo.
Apie savo sprendimą atšaukti sutikimą gauti reklaminę informaciją galite pranešti
atsakydami į gautą reklaminį elektroninį laišką arba išsiųsdami prašymą dėl sutikimo
atšaukimo.
3. Užklausa interneto tinklalapyje.
Jūs galite tiesiogiai susisiekti su mumis per mūsų tinklalapį registruodamiesi
nemokamai konsultacijai skiltyje „Nedrąsu pradėti?“. Siekiant užsiregistruoti
nemokamai konsultacijai mes prašome nurodyti:
 Vardą,
 Telefono numerį,
 Elektroninio pašto adresą,
 Kt. asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums savo užklausos tekste.
Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, siekdami suteikti Jus dominančią informaciją.
Šiuos asmens duomenis mes tvarkome remiantis Jūsų sutikimu. Jūsų vardą, telefono
numerį, elektroninio pašto adresą bei kitus pateiktus užklausoje duomenis tvarkome
tol, kol atsakome į Jūsų užduotus klausimus.
4. Klientų identifikavimas.
Siekdami užtikrinti UAB „Sporto klubų sistema“ turto ir sporto klubo klientų
sveikatos saugumą, mes privalome identifikuoti sporto klubo lankytojus. Kliento
identifikavimo tikslais naudojama:
 Kliento atvaizdas (fotonuotrauka).
Šis asmens duomuo tvarkomas, siekiant užtikrinti UAB „Sporto klubų sistema“ sporto
klubo lankytojų ir kitų trečiųjų asmenų turto ir sveikatos saugumo interesus. Kliento
atvaizdas tvarkomas narystės galiojimo laikotarpiu. UAB „Sporto klubų sistema“
privalo identifikuoti klientus tam, kad užtikrintų, jog sporto klubo paslaugomis
naudotųsi tik atitinkamo amžiaus sulaukę asmenys.

III. Kokias teises turi Klientas?
Klientai, kurių asmens duomenis tvarko UAB “Sporto klubų sistemos” turi teisę:
1. Kreiptis į UAB „Sporto klubų sistema“ su prašymu suteikti informaciją apie
tai, ar UAB „Sporto klubų sistema“ tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip,
susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
2. Kreiptis į UAB „Sporto klubų sistema“ su prašymu ištaisyti jo asmens
duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra
nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3. Kreiptis į UAB „Sporto klubų sistema“ su prašymu ištrinti jo asmens
duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia
atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos
prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas
būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus
vykdymas;
4. Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz.,
laikotarpiui, per kurį UAB „Sporto klubų sistema“ įvertins, ar Klientas turi
teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų
tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės
rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas
apklausose);
6. Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo
tiesioginės rinkodaros tikslu;
7. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti
klausimo su Įmone.
Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į UAB „Sporto klubų
sistema“:
1. Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių
priemonėmis – el. paštu:  info@fitlife.lt, raštu – adresu Mindaugo g. 14b,
Vilnius 03225.

IV. Kliento atsakomybė:
Klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir
išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti asmens duomenys, Klientas turi pareigą
nedelsdamas informuoti UAB „Sporto klubų sistema“, pakeisdamas atitinkamus
duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos
formoje, informuodamas apie tai elektroniniu paštu. UAB „Sporto klubų sistema“
jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Jis nurodė
neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo UAB „Sporto klubų
sistema“ jiems pasikeitus.

V. Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims.
UAB „Sporto klubų sistema“ įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų
trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai:
1. Jei UAB „Sporto klubų sistema“ turi pareigą padaryti tai pagal įstatymą;
2. Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Klientų duomenų pateikimą
tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Klientų įsiskolinimus);
3. UAB „Sporto klubų sistema“ yra gavusi Kliento sutikimą dėl asmens
duomenų perdavimo trečiajai šaliai (draudimo bendrovėms). UAB „Sporto
klubų sistema“ sistema įsipareigoja perduoti duomenis trečiosioms šalims
išimtinai kliento interesų naudai ir su sutarties tinkamu vykdymu susijusiais
tikslais.

VI. Slapukai

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse siekiant pagerinti naudotojo patirtį. Pagal Reglamentą slapukus galime saugoti Jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų leidimą. Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Fitlife.lt svetainėje slapukų deklaracijoje galite bet kada keisti arba atsiimti savo sutikimą, tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Fitlife.lt svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Fitlife.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
CookieConsent fitlife.lt Tikrina vartotojo sutikimą  naudoti cookies 1 metai HTTP

 

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
pll_language fitlife.lt Šis slapukas naudojamas nustatyti lankytojo pageidaujamą kalbą  ir atitinkamai parinkti kalbą, jeigu tai įmanoma. 1 metai HTTP

 

VII. Baigiamosios nuostatos.
UAB „Sporto klubų sistema“ naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones,
leidžiančias apsaugoti Klientų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto
sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie
Jūsų asmens duomenų.
Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių UAB „Sporto klubų sistema“ nagrinėja
nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas
atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat
kitais norminiuose aktuose nustatytais.
UAB „Sporto klubų sistema“ pasilieka teisę vienašališkai keisti šią privatumo
politiką. Nauja privatumo politikos redakcija įsigalioja nup pirmo viešo paskelbimo
dienos interneto tinklalapyje https://fitlife.lt/lt/.

UAB “Sporto klubų sistema”

Įmonės kodas: 300029421
PVM kodas: LT100001067918
Mindaugo g. 14b LT-03225 Vilnius
+370 5 2659191
info@fitlife.lt

 

Atsiskaitomoji sąskaita SEB banke
LT587044060004474246

Duomenų tvarkymo taisyklės

Partneriai