+37061699660

Duomenų tvarkymo politika

SVEIKOS NUGAROS AKADEMIJA, UAB  PRIVATUMO POLITIKA

 1. Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

“Sveikos nugaros akademija” UAB, juridinio asmens kodas 305506905, buveinės adresas Raugyklos g. 15a, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@fitlife.lt; tel.: +37061699660, (toliau – Bendrovė).

 1. Kam reikalinga ši privatumo politika?

Bendrovei rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų apsauga, todėl užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Ši Politika yra skirta tiems duomenų subjektams (Klientams) kurie savo asmens duomenis pateikia Bendrovei naudodamiesi Mūsų teikiamomis paslaugomis ir (ar) lankydamiesi Bendrovės  tinklalapyje (www.fitlife.lt), ir (ar) komunikuodami su Bendrove socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) ir (ar) kitais būdais.

Šios politikos tikslas yra informuoti klientus apie jų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, aprašant Bendrovėje tvarkomų asmens duomenų tikslus, teisėtumo sąlygas, saugojimo terminus bei duomenų subjektų turimas teises ir jų įgyvendinimą.

 1. Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?


Asmens duomenys
– tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.
 1. Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?
 1. Paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu.

Tam, kad galėtume su Jumis sudaryti ir vykdyti paslaugų teikimo (sporto klubo „FitLife“ abonemento) sutartį, Bendrovė renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • Gimimo data;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Banko sąskaitos numeris (kai atsiskaitymai už paslaugas daromi pavedimu);

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis šiomis teisėto tvarkymo sąlygomis: Asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Šiuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų sudarant sporto klubo „FitLife“ abonento sutartį. Tam, jog įsitikintume, galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę. Minėtus asmens duomenis, paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, tvarkysime visą paslaugų sutarties galiojimo laikotarpį ir 5 metus, sutarčiai pasibaigus.

Pažymime, kad šie asmens duomenys yra būtini sutarties sudarymui ir vykdymui, todėl Jums atsisakius nurodyti šiuos asmens duomenis, Bendrovė negalės sudaryti su Jumis sutarties, dėl naudojimosi sporto klubu „FitLife“ paslaugų.

 1. Klientų kontrolės ir apskaitos tikslu.

Tam, kad galėtume kontroliuoti asmenų patekimą į sporto klubą „FitLife“ bei užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą, Bendrovė renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas ir Pavardė;
 • Adresas (kai išrašoma sąskaita faktūra);
 • Asmens kodas (kai išrašoma sąskaita faktūra ir subjektas pageidauja, kad jo asmens kodas būtų sąskaitoje faktūroje);
 • Fotonuotrauka (kai klientas neprieštarauja);
 • Informacija apie turimą abonentą (pvz., abonento planas, abonento galiojimas);
 • Informacija apie apsilankymus sporto klube (pvz., apsilankymo laikas, apsilankymų skaičius);
 • Informacija apie įsipareigojimų vykdymą (pvz., debitorinių įsipareigojimų, taisyklių laikymąsi, išrašytos sąskaitos faktūros ir pan.).

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis šiomis teisėto tvarkymo sąlygomis: (1) Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėto Bendrovės intereso užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kontrolę (Reglamento 6 str. 1 d. f p.); (2) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, vesti buhalterinę apskaitą (Reglamento 6 str. 1 d. c p.). Šiuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, priskiriant abonemento kortelę bei Jums naudojantis šia kortele kaskart lankantis sporto klube „FitLife“. Minėtus asmens duomenis klientų kontrolės ir apskaitos tikslu, tvarkysime visą paslaugų sutarties (abonemento) galiojimo laikotarpį ir 2 metus, sutarčiai pasibaigus, išskyrus atvejus, kai klientas nėra pilnai padengęs savo debetinių įsipareigojimų (iki pilno debetinių įsipareigojimų įvykdymo) arba ilgesni dokumentų saugojimo terminai numatyti teisės aktuose (pvz. buhalterinės apskaitos dokumentai).

Pažymime, kad šie asmens duomenys (išskyrus fotonuotrauką) yra privalomi tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jeigu Klientas nesutinka, kad jo fotonuotrauka šiuo tikslu būtų tvarkoma, jis gali atsisakyti nusifotografuoti, tačiau tokiu atveju, kiekvieną kartą lankantis sporto klube „FitLife“, Bendrovė gali Kliento  paprašyti patvirtinti savo tapatybę, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tam, kad galėtume Jums siųsti naujausius Bendrovės pasiūlymus, akcijas, nuolaidas, naujas treniruočių programas ar kitą aktualią informaciją (Tiesioginę rinkodarą), Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Sutikimas / nesutikimas dėl tiesioginės rinkodaros gavimo.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis šiomis teisėto tvarkymo sąlygomis: Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Šiuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų sudarant sporto klubo „FitLife“ abonento sutartį ir (ar) Jums kitu būdu išreiškus sutikimą gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimus. Minėtus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, tvarkysime iki Jūsų sutikimo atšaukimo momento, tačiau neilgiau nei 3 metus. 

Pažymime, kad apie savo sprendimą atšaukti sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą galite pranešti: (1) gautame pranešime pasirinkdami nuorodą Atsisakyti, tiesioginės rinkodaros pranešimų; (2) į gautą reklaminį elektroninį laišką atsakydami: „Nebenoriu gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų“; (3) išsiųsdami Bendrovei pranešimą dėl sutikimo atšaukimo, tiesioginės rinkodaros tikslu; (4) kitais būdais išreikšdami savo nesutikimą.

 1. Užklausų administravimo tikslu.

Tam, kad galėtume palaikyti tinkamą komunikaciją su Duomenų subjektais bei atsakyti į Jų pateiktas užklausas ir (ar) užregistruoti nemokamai konsultacijai, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Telefono numeris (neprivalomas);
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums savo užklausos tekste.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis šiomis teisėto tvarkymo sąlygomis: Siųsdami užklausą jūs išreiškėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Jūsų pateiktos užklausos administravimo tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Šiuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums siunčiant užklausą Bendrovės nurodytais kontaktais ir (ar) registruojantis nemokamai konsultacijai naudojantis tinklalapyje esančia skiltimi „Nedrąsu pradėti?“. Minėtus asmens duomenis, užklausų administravimo tikslu, tvarkysime ne ilgiau nei 3 mėnesius, skaičiuojant nuo užklausos išnagrinėjimo (galutinio atsakymo į Jūsų užklausą pateikimo) dienos.

 1. Asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu.

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą Bendrovės ir (ar) sporto klubo „FitLife“ lankytojų turto apsaugą bei Bendrovės darbuotojų ir (ar) sporto klubo „FitLife“ lankytojų saugumą, Bendrovė vykdo sporto klubo „FitLife“ vaizdo stebėjimą ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 • Užfiksuotus vaizdo duomenis (įskaitant ir asmens atvaizdą).

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis šiomis teisėto tvarkymo sąlygomis: Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėto Bendrovės intereso užtikrinti savo bei duomenų subjektų  turto ir sveikatos apsaugą, stebint Bendrovės patalpas (Reglamento 6 str. 1 d. f p.). Šiuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums lankantis Sporto klube „FitLife“. Minėtus asmens duomenis asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu, tvarkysime 15 dienų, tačiau esant pagrindui manyti, kad vaizdo įraše yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai, tokie vaizdo įrašai gali būti saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

Atkreiptinas dėmesys, jog Bendrovė vykdydama vaizdo stebėjimą, stebi tik šio tikslo pasiekimui būtinus sporto klubo „FitLife“ objektus, todėl vaizdo stebėjimas nėra vykdomas visose sporto klubo „FitLife“ patalpose.

 1. Bendrovės komunikacijos, tinkamos reprezentacijos ir žinomumo didinimo viešoje erdvėje (Internete) tikslu.

Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti Bendrovę ir didinti Sporto klubo „FitLife“ žinomumą viešoje erdvėje (Internete), Bendrovė administruoja šias paskyras socialiniuose tiksluose:

Taigi, Jums komunikuojant su Mumis ar domintis mūsų veikla socialinių tinklų paskyrose, pateikiate Bendrovei šiuos savo asmens duomenis:

 • Vardą, Pavardę (pavadinimą);
 • Informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.);
 • Nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėtas sporto klubas „FitLife“);
 • Atsiųstas pranešimas;
 • Informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.);
 • Informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.);
 • Informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis šiomis teisėto tvarkymo sąlygomis: komunikuodami su Mumis socialinių tinklų paskyrose Jūs išreiškėte sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys butų tvarkomi Bendrovės komunikacijos internete tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Minėtus asmens duomenis, Bendrovės komunikacijos, tinkamos reprezentacijos ir žinomumo didinimo viešoje erdvėje (Internete) tikslu, tvarkysime iki Jūsų sutikimo atšaukimo (pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys tvarkomi facebook platformoje, todėl jų tvarkymas ir saugojimas vadovaujantis Facebook Inc., nustatyta duomenų saugojimo politika.

Atkreiptinas dėmesys, kad Socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys yra tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook Inc. ir (ar) Instagram Inc. platformoje), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome perskaityti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politika.

Papildomai informuojame, kad šiuo tikslu, sporto klubas gali savo paskyrose ir (ar) Tinklalapyje skelbti nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus užfiksuotus treniruočių, grupinių užsiėmimų metu sporto klube „FitLife“. Tačiau, jūs galite nesutikti su jūsų fotografavimu, filmavimu, asmens atvaizdo skelbimu ar kitokiu naudojimu. Jūsų asmens duomenų tvarkymas (fotografavimas, filmavimas, skelbimas) atliekamas pagal, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rekomendacijas, todėl savo nesutikimą (būti filmuojamiems ir (ar) fotografuojamiems) galite išreikšti, tai tiesiogiai pasakant jūsų asmens atvaizdą fiksuojančiam asmeniui ir (ar) konkliudentiniais veiksmais (kaip pvz., užsidengiant veidą, atsisakant pozuoti ar pan.). Nepaisant to, jog sutikote su tuo, kad būtų fiksuojamas ir (ar) skelbiamas jūsų atvaizdas, galite bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti, apie tai informuojant Duomenų valdytoją.

 1. Kokias teises turi duomenų subjektas ir kaip Bendrovė jas įgyvendina?


Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė turi teisę:

 1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą:
  1. rinkdama asmens duomenis, Bendrovė privalo informuoti Klientą, kokius savo asmens duomenis jis gali pateikti ir kokiais tikslais jie yra renkami bei bus tvarkomi;
  2. turi teisę prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją.
 2. prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 3. prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys (teisė būti pamirštam);
 4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 5. prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;
 6. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a p. arba 9 str. 2 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 7. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

Bendrovė, nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, Jūs turi teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@fitlife.lt, raštu – adresu Raugyklos g. 15, Vilnius. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę: (1) pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; (2) pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; (3) pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, turi patvirtinti savo tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį.

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos, pateikia duomenų subjektui atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių (per vieną mėnesį informuojant apie tokį pratęsimą, nurodant pratęsimo priežastis). Informaciją Bendrovė duomenų subjektui teikia neatlygintinai, Tačiau kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų, ar veiksmų, kurių prašoma imtis, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą.

Bendrovė atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu, įteikiant asmeniškai arba elektroniniu būdu. Bendrovė, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia registruotu paštu.

 1. Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

Klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Todėl, pasikeitus Kliento asmens duomenims (kurie yra būtini Bendrovės tikslams pasiekti), Klientas turi pareigą nedelsdamas informuoti Bendrovę apie pasikeitusius asmens duomenis: (1) pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje; (2) jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai elektroniniu paštu.

Klientas, pateikdamas savo asmens duomenis, prisiima visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsako už Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje (www.fitlife.lt) dienos. Atsižvelgiant į tai, Jūs, lankydamiesi tinklalapyje, turite pareigą įsitikinti, kad esate susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija ir toliau naudodamasis Tinklalapiu sutinkate su šiais pakeitimais.

 1. VII.Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą Tinklalapio veiklą ir tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, Jūsų asmens duomenis galime atskleisti savo darbuotojams ar paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams pvz., teikiantiems IT priežiūros, buhalterijos, apsaugos paslaugas ir pan.). Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms, t. y. už ES ar EEE ribų.

Bendrovė turi teisę Jūsų asmens duomenis perduoti:

 1. Valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
 2. Teisines, skolos išieškojimo ar kt. paslaugas teikiantiems asmenims / įmonėms kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Bendrovės ir trečios šalies teises ir teisėtus interesus;
 3. Draudimo ar kt. paslaugas teikiančioms bendrovėms pagal rašytinius užklausimus dėl draudiminių kompensacijų ir (ar) kai Klientas sutinka, kad šie duomenys būtų perduodami išimtinai kliento interesų naudai ir su sutarties tinkamu vykdymu susijusiais tikslais.
 1. VIII.Kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju Bendrovė užtikrina griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikia prieigą tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant tinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymėtina, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 1. Slapukai (angl. Cookies)

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose

Kokios naudojamų slapukų rūšys?

Būtinieji Slapukai – tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai – tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

Kaip naudojame slapukus?

Bendrovė naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

Kiti slapukai leidžia Bendrovei stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Bendrovė šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami Bendrovės įrankio pagalba.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Kokius slapukus naudojame?

Bendrovės tinklalapyje naudojami toliau nurodomi slapukai:

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

CookieConsent

fitlife.lt

Tikrina vartotojo sutikimą  naudoti cookies

1 metai

HTTP

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

pll_language

fitlife.lt

Šis slapukas naudojamas nustatyti lankytojo pageidaujamą kalbą  ir atitinkamai parinkti kalbą, jeigu tai įmanoma.

1 metai

HTTP

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

Kaip valdyti slapukus?

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Kaip valdyti Slapukus savo naršyklėje?

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Pasirinkimas „nesekti“

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Kaip savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“:

Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į mus el. pašto adresu info@fitlife.lt arba paskambinę telefonu +37061699660.

“Sveikos nugaros akademija” UAB

Įmonės kodas: 305506905
PVM kodas: LT100013054114
Raugyklos g. 15a LT-01140 Vilnius
info@fitlife.lt

 

Atsiskaitomoji sąskaita
LT804010051005310773

Duomenų tvarkymo taisyklės